Kļūsti par audžuģimeni!

Kā kļūt par audžuģimeni?

Audžuģimene ir ģimene, kura bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, vai viņam nodibināta aizbildnība.

Vecāku aprūpi zaudējušiem bērniem, ienākot audžuģimenē vai nokļūstot aizbildņa ģimenē, diemžēl nav tā gaišākā dzīves pieredze. Tāpēc arī mūsu kā sabiedrības pienākums ir sniegt atbalstu šiem bērniem, dot viņiem iespēju izaugt saprotošā un atbalstošā ģimenē. Nereti sabiedrībā par šādiem jautājumiem ir dažādi stereotipi vai aizspriedumi, piemēram, par sarežģīto ceļu līdz brīdim, kad reāli iespējams uzņemt ģimenē audžubērnu. Aicinām ikvienu izvērtēt savas iespējas un uzņemties rūpes par bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.

Lai kļūtu par audžuģimeni, vismaz viens no laulātajiem (persona) ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Audžuģimenes statusa iegūšanai laulātajiem (personai) ar iesniegumu, psihiatra un narkologa atzinumu jāvēršas bāriņtiesā.

Bāriņtiesa mēneša laikā, izvērtējot motivāciju, savstarpējās attiecības, prasmes un zināšanas bērnu aprūpē, noskaidrojot materiālo stāvokli, pārbaudot dzīves apstākļus, pieprasot informāciju no Sodu reģistra, lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Laulātie (persona) slēdz vienošanos ar atbalsta centru (pēc savas izvēles) par atbalsta sniegšanu, kā arī apgūst vienreizēju mācību kursu vismaz 50 stundu apjomā un praksi vismaz 16 stundu apjomā. 

Pēc šo nosacījumu izpildīšanas seko bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, kā arī tiek noslēgts līgums starp pašvaldību un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Bērna dzīvesvietas pašvaldība maksā audžuģimenei pabalstu bērnu uzturam, kas ir ne mazāk par 215 euro mēnesī (bērnam līdz 7 gadiem) un 258 euro mēnesī (bērnam no 7 līdz 17 (ieskaitot) gadiem), tāpat pašvaldība maksā pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Valsts noteiktais minimālais apmērs par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 euro mēnesī, par diviem bērniem – 222,30 euro mēnesī, par trīs un vairāk bērniem – 273,60 euro mēnesī.

Plašāka informācija par nosacījumiem, kā soli pa solim kļūt par audžuģimeni meklējama tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi”, “Kā kļūt par audžuģimeni”.

Aicinām ikvienu izvērtēt iespēju kļūt par audžuģimeni bērnam, tādējādi sniedzot bērnam stiprus pamatus uz gaišāku nākotni un pašu svarīgāko – ģimeni!

Audžuģimenes ceļvedis