Kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” veicinās izpratni par personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā

Kampaņa "Sajūti. Sadzirdi. Saproti."

Lai veicinātu izpratni un palielinātu sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskarties šai sabiedrības daļai, Sabiedrības integrācijas fonds un Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” īstenos mērķētus pasākumus saliedētas sabiedrības veicināšanai.

2019.gada Eiropas Komisijas Eirobarometra ziņojuma dati liecina, ka Latvijā kā ļoti izplatīta diskriminācija tiek saskatīta tieši vecuma (55 gadi un vairāk) (40%), invaliditātes (37%), etniskās piederības (25%) un dzimuma (20%) dēļ. Neiecietība un diskriminācija rada nelabvēlīgas sekas noteiktām personu grupām iekļauties un pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam uzsvērta nepieciešamība sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām.

“Sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem, tostarp, dzimuma, vecuma, invaliditātes. Tādēļ Sabiedrības integrācijas fonds īsteno aktivitātes diskriminācijas mazināšanai riskam pakļautajām personu grupām un tolerances veidošanai sabiedrībā. Rādot pozitīvos pieredzes stāstus un labas sadarbības piemērus, vēlamies veicināt domāšanas maiņu un pārliecināt, ka ikviena cilvēka individuāla rīcība veido kopējo vidi. Ja šķiet, ka “es jau neko nevaru ietekmēt”, tad mēs parādām, ka tā nav – viens cilvēks ar pareizu attieksmi var ietekmēt ļoti daudz,”

uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, tiks īstenoti mērķēti informēšanas pasākumi. “Personas ar invaliditāti nereti saskaras ar noraidošu attieksmi gan izglītībā, gan darba tirgū, kā arī citās sadzīviskās situācijās pastāv dažādi šķēršļi, kas liedz pilnvērtīgi iesaistīties. Mēs vēlamies stiprināt darba devēju, jauniešu un citu sabiedrības locekļu vidū pārliecību, ka katra paša rīcība un attieksme var veicināt personu ar invaliditāti sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā. Ceru, ka mums ne tikai izdosies rosināt aizdomāties par šiem jautājumiem, bet arī pamudināt uz rīcību, kas var viest pozitīvas pārmaiņas, mazinot diskrimināciju,” par kampaņas ideju saka “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Kampaņas laikā tiks īstenoti vairāki pasākumi dažādām mērķgrupām. Nevienlīdzības skartajām, diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām viena no aktivitātēm būs “Pikselēšanas darbnīca”, kuras laikā personas ar invaliditāti un līdzcilvēki kopīgi veidos mākslas darbu, kuru pēc tam dāvinās valsts augstākajām amatpersonām, lai mudinātu risināt jautājumus par personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu. Kopumā notiks trīs šādas radošas darbnīcas, pirmā no tām notiks 7. augustā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Ventspils pilsētas svētku laikā, Piejūras brīvdabas muzeja teritorijā, savukārt pēc tam Rīgā – 12. augstā Āgenskalna tirgū un 20. augustā Imantas apkaimes svētkos.
Svarīga mērķa auditorija kampaņā ir darba devēji. Latvijā personu ar invaliditāti nodarbinātības rādītājs ir ļoti zems, piemēram, Saeimas analītiskā dienesta pētījumā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību secināts, ka tiek nodarbināti vien 14,5 % personu ar garīga rakstura traucējumiem, tikmēr personām ar citiem funkcionālo traucējumu veidiem nodarbinātības rādītājs ir no 42 līdz 46 %. Eiropas Savienībā vidēji 50,8% personu ar invaliditāti ir nodarbinātas.

“Sajūtu pusdienas” diskusijās darba devējus iepazīstinās ar pieredzes un iedvesmas stāstiem. Mērķis ir parādīt no cita skatupunkta iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iedrošināt sniegt viņiem darba iespējas un ļaut pierādīt, ka arī viņi spēj būt sabiedrībai noderīgi.

Vienlaikus būtiski ir sekmēt empātiju un toleranci gan jauniešu vidū, gan sabiedrībā kopumā. Lai paaugstinātu izpratni par dažādības pastāvēšanu sabiedrībā un sekmētu nevienlīdzības mazināšanu, tiks veidoti podkāsti, video un viedokļu raksti. Tāpat tiks veikts analītisks un datos pamatots Eiropas un citu pasaules valstu pētījums, kurā tiks pētīti labās prakses piemēri, sniedzot priekšlikumus situācijas uzlabošanai Latvijā.
Kampaņu īsteno nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros.

Par Sabiedrības integrācijas fondu
Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais saliedētības politikas īstenotājs Latvijā un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Par apvienību “Apeirons”
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība.

Informāciju sagatavoja:
Laura Krastiņa
Kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” komunikācijas eksperte