Jaunatnes organizācijas aicina pieteikties līdz 7000 eiro finansējumam to darbības atbalstam un jauniešu līdzdalības veicināšanai

Mikael Blomkvist no pexels.com

Lai nodrošinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.–2025. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000 eiro. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 2023. gada 12. maija plkst. 23.59.

Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 35 000 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 7000 eiro. Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, sekmējot Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.–2025. gadam noteiktos uzdevumus un pasākumus, kā arī sasniegt rīcības virzienu pasākumos noteiktos obligātos rezultatīvos rādītājus:

  1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprināt piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu;
  2. sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā.

Projekta mērķgrupa irjaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā: jaunieši ar ierobežotām iespējām (t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši), projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projekta īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji, kā arī jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācijas, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 12. maija plkst. 23.59. Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 26. jūnijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Jaunatnes organizācijas aicinātas dokumentu sūtīšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnes www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Lindu Gulbīnu (tālr. 67358070, e-pasts: ).

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.–2025. gadam (turpmāk – valsts programma) ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Valsts programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim. Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.–2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”, kā arī projektu 7.2.1.2 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”).

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra