Izveidota Valmieras novada Izglītības pārvalde

Valmieras novada izaugsmes medaļa grafiskajā dizainā

No 1. septembra darbu uzsāk Valmieras novada Izglītības pārvalde, ko vadīs Iveta Pāže.

Valmieras novada Izglītības pārvalde ir pašvaldības izveidota iestāde, kurā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienotas: Valmieras Izglītības pārvalde, Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde un izglītības pakalpojumu speciālists Burtnieku novada pašvaldībā.

Izglītības pārvaldes funkcijas būs nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību; nodrošināt izglītības satura un programmu kvalitatīvu īstenošanu izglītības iestādēs; veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu Valmieras novada izglītības iestādēs; sekmēt profesionālās ievirzes, interešu izglītības, karjeras un pieaugušo neformālās izglītības pieejamību; izstrādāt un realizēt pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā, kā arī veikt citus uzdevumus atbilstoši tās kompetencei.

Izglītības pārvaldes struktūru veido pārvaldes vadītājs, kam ir pakļauts metodiskā centra vadītājs, vadītāja vietnieks, jaunatnes lietu speciālists, kā arī divas tās struktūrvienības: Vidzemes reģiona iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kura uzdevums ir veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu Vidzemes reģionā, un divas dienesta viesnīcas Valmierā, Jāņa Ekmaņa ielā un Ausekļa ielā, kas paredzētas Valmieras administratīvajā teritorijā pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem, Valmieras Bērnu sporta skolas izglītības programmas “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs” un Bertānu Valmieras basketbola skolas audzēkņiem un pedagogiem. Metodiskā centra vadītājam, savukārt, būs pakļauti speciālisti pirmsskolas izglītības un iekļaujošās izglītības jautājumos, izglītības satura un kvalitātes vadītājs un novada mācību jomu koordinatori. Vadītāja vietniekam pakļauto speciālistu kompetencē būs vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības un interešu izglītības jautājumi, mūžizglītība un izglītības projektu vadīšana.

Valmieras novadā ir 50 izglītības iestādes, no kurām jaunizveidotās Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir 46 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes. Novadā darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” un Valmieras tehnikums, kā arī divas privātās izglītības iestādes.