Izveidota Attīstības pārvalde

Attīstības pārvalde

1. septembrī darbu uzsāka Valmieras novada Attīstības pārvalde, par kuras vadītāju ir iecelta Evija Nagle.

Attīstības pārvaldē ir trīs struktūrvienības: Attīstības nodaļa; Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa un Projektu vadības nodaļa.

Valmieras novada Attīstības pārvaldei ir vairākas galvenās funkcijas:

  • pašvaldības telpiskās attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu u.c.) izstrādes procesa vadība, apstiprināto plānojumu un programmu īstenošanas kontrole, monitoringa pārskatu izstrāde;
  • uzņēmēju un sabiedrības iesaistīšana novada attīstības procesos;
  • finanšu līdzekļu piesaistes no valsts un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības (ES) programmām un citiem finanšu avotiem koordinēšana;
  • projektu vadības procesu koordinēšana un nodrošināšana;
  • zemes ierīcības jautājumu koordinēšana;
  • mobilitātes, satiksmes un ceļu tīklu infrastruktūras plānošana;
  • pašvaldības starpvalstu sadarbības procesu organizēšana;
  • mērķtiecīgas, racionālas, estētiski pilnvērtīgas un vienotas novada teritorijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un īstenošana;
  • ģeogrāfiskās informācijas datu sistematizēšana, uzturēšana un sistemātiska aktualizēšana Pašvaldības Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā.

“Attīstības pārvalde ir izveidota ar mērķi nodrošināt savstarpēji saskaņotu Valmieras novada administratīvās teritorijas attīstības plānošanu un secīgu finansējuma piesaisti, lai realizētu izvirzītos mērķus. Pārvaldes uzdevums ir rūpēties par spēcīgu, vienotu Valmieras novadu, tāpēc šobrīd tiek izstrādāti visaptveroši attīstības dokumenti, kuros tiek saskatītas katras teritoriālās apvienības pārvaldes (Valmieras novadā tādas ir  7) un Valmieras kā valstspilsētas īpašās vērtības un akcentēta teritoriālās vienības identitāte. Atbilstoši izstrādātajiem attīstības virzieniem un uzdevumiem, Attīstības pārvaldes pienākumos ir piesaistīt finansējumu ikvienas jomas un nozares attīstības redzējumam un vajadzībām.

Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzdevums ir rūpēties par teritorijas plānošanas jautājumiem, būvniecības projektu kvalitatīvu izstrādi, rūpīgi izplānotiem mākslinieciskajiem noformējumiem un vides objektiem pilsētās un pagastos.

Pārvaldes ikdienas darbs saistīts ar projektu un piedāvājumu izstrādi, kas veicina uzņēmējdarbību novadā, nodrošina atbalstu vietējai produkcijai, veido atbilstošu infrastruktūru sekmīgai uzņēmējdarbībai, sasaista uzņēmēju interesi ar izglītības programmām Valmieras novadā, piedāvā aktivitātes jauniešiem. Attīstības nodaļas pienākums ir arvien uzlabot iedzīvotāju labklājību un uzlabot infrastruktūras kvalitāti ar jaunajiem izaicinājumiem, ieviešot šobrīd ES programmās akcentētos  zaļos, inovatīvos un viedos risinājumus un pielāgojoties klimata pārmaiņām. Aktuāls darbs ir pie arvien pieaugošā izaicinājuma par dzīvojamā fonda pieprasījuma nodrošināšanas.

Valmieras novada Attīstības pārvalde rūpējas par sadraudzības uzturēšanu ar pašvaldības starptautiskajiem partneriem, kopīgu pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai. 

Attīstības pārvaldes pārziņā būs darbs ar līdzdalības budžeta ieviešanu, palīdzēt un atbalstīt iedzīvotāju pausto vajadzību un iniciēto projektu realizēšanu no šim mērķim pašvaldības budžetā paredzētā finansējuma. Iedzīvotāju līdzdalības budžets tiks veidots kā rīks iedzīvotāju iesaistei, lai iedzīvotāju iniciatīvas tiek īstenotas visā novada teritorijā. Salīdzinājumā ar līdz šim ierastajiem iedzīvotāju konkursiem, šīs iedzīvotāju iniciatīvas pēc to atbalstīšanas pašvaldības domē, īstenos Attīstības pārvalde sadarbībā ar Nekustamo īpašumu nodaļu,”

stāsta Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle.

Viens no Attīstības pārvaldes uzdevumiem ir uzņēmēju un nevalstisko organizāciju iesaistīšana attīstības procesos, tāpēc, ja esat Valmieras novada uzņēmējs un jums ir radušies jautājumi par attīstības procesiem novadā, aicinām sazināties ar speciālistiem, rakstot uz .