Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi

NĪN pazinojumi

Valmieras novada pašvaldība informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka 2024.gada 9.februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2024.gadam.

Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu pilnvarniekiem) tika nosūtīti uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vienkāršs pasta sūtījums, uz e-adresi vai uz elektronisko pastu. Pašvaldība lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par  maksāšanas paziņojumu saņemšanu.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Pašvaldību par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas paziņojumu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 2024.gada 22.martā.

Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11.daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 

Pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 2.aprīlī, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nekustamā īpašuma nodokli nenomaksājot noteiktajos termiņos, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu.

Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams:

  1. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
  2. portālā epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
  3. bankās un internetbankās kādā no Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, banku kontiem:

– AS SEB banka, konta Nr. LV90UNLA0050014302851;

– AS SWEDBANK, konta Nr. LV13HABA0551002360569;

– AS Luminor Bank, konta Nr. LV83RIKO0002013184723.

4. veikalu tīklā “Maxima”, Mego, SIA Firma Madara 89 veikalos top!, Narvesen un Latvijas Pasta nodaļās ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu minētajās tirdzniecības vietās, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. Kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 EUR/ 0,60 EUR.

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī precīzi norādīt maksāšanas paziņojuma numuru vai nodokļa maksātāja personīgā konta numurus par zemi un par ēkām, vai īpašuma adresi un kadastra numuru, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda personas, par kuru tiek maksāts, vārds, uzvārds un personas kods.

Lai saudzētu dabas resursus un ietaupītu līdzekļus, lūgums tiem nodokļa maksātājiem, kuri līdz šim saņēmuši maksājuma paziņojumu papīra formātā pa pastu, pieteikties paziņojuma saņemšanai elektroniskā formā. To var izdarīt, aktivizējot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi, lai ērtāk, ātrāk un videi draudzīgāk saņemtu gan NĪN dokumentus, gan citu korespondenci no pašvaldības un valsts institūcijām.

Kā arī fiziskām personām kā alternatīvu iespējams www.epakalpojumi.lv pieteikt elektronisku NĪN saņemšanu e-pastā.