Izsūtīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi

Izsūtīti nodokļu paziņojumi

Valmieras novada pašvaldība informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums ir Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka 2022. gada 15. februārī tika nosūtīti maksāšanas paziņojumi par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2022. gadam.

Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem (vai viņu pilnvarniekiem) tika nosūtīti uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vienkāršs pasta sūtījums, uz e-adresi vai uz elektronisko pastu. Pašvaldība lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par maksāšanas paziņojumu saņemšanu.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteiktajā kārtībā vai aktivizējis e-adreses kontu, kā arī nav informējis Pašvaldību par savu pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru jānosūta maksāšanas paziņojumu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22. martā.

Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11.daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 

Pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nenomaksājot nekustamā īpašuma nodokli noteiktajos termiņos, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nenomaksātās summas, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otro daļu.

Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir iespējams:

  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
  • portālā epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas;
  • bankās un internetbankās kādā no Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, banku kontiem:

– AS SEB banka, konta Nr. LV94UNLA0018000142255;

– AS SWEDBANK, konta Nr. LV13HABA0551002360569;

– AS Luminor Bank, konta Nr. LV83RIKO0002013184723;

– VAS Latvijas Pasts, konta Nr.LV58LPNS0004202995122.

  • veikalu tīklā “Maxima” un SIA Firma Madara 89 veikalos top! ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalu tīklā “Maxima” un SIA Firma Madara 89 veikalos top!, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. Kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku. Veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu veikalā, komisijas maksa ir 0,50 EUR.

Maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda personas, par kuru tiek maksāts, vārds, uzvārds un personas kods.