Izstrādāts jauns MK noteikumu projekts “Dabas lieguma “Augstroze” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Izstrādāts jauns MK noteikumu projekts “Dabas lieguma “Augstroze” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Lai noteiktu teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu un pamatojoties uz dabas lieguma “Augstroze” (DL Augstroze) dabas aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, ir izstrādāts jauns individuālais noteikumu projekts. Tas paredz dabas lieguma teritorijā nodrošināt dabas vērtību aizsardzību, izveidojot funkcionālās zonas: neitrālā zona, ainavu aizsardzības zona un dabas lieguma zona, kā arī dabas lieguma zonā Madiešēnu purvā noteikt sezonas lieguma zonu. Dabas lieguma “Augstroze” daļa teritorijas atrodas arī Valmieras novadā Dikļu pagasts.

Dabas lieguma zonai, kas ar 3 883 ha platību aizņem būtiski lielāko dabas lieguma daļu, izveides mērķis ir dabas vērtību saglabāšana – retu un aizsargājamu mežu, purvu un ūdeņu biotopu, augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes. Kā arī veikt darbības, kas uzlabotu šo sugu un dzīvotņu ekoloģisko vērtību un strukturālo daudzveidību. Lai nodrošinātu netraucētu putnu ligzdošanu (galvenokārt plēsīgo putnu un purva bridējputnu), dabas lieguma zonā no 1. februāra līdz 15. jūlijam plānots noteikt sezonas lieguma zonu (1 355 ha), kurā liegts atrasties. Funkcionālās zonas ārējā robeža noteikta pa Madiešēnu purva malu.

Ainavu aizsardzības zona (101 ha) noteikta ar mērķi saglabāt augstvērtīgās, dabas liegumam raksturīgās ainavu telpas, vienlaicīgi akcentējot kultūras mantojuma objektus un veicinot teritorijas tūrisma potenciāla attīstību. Zonu veido vairākas teritorijas – Augstrozes muižas, baznīcas un kapsētas apkārtne, Augstrozes pilskalna apkārtne un Lauvaskalna pussalas daļa.

Savukārt neitrālajā zonā (34 ha) iekļauta arī autoceļa Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) aizsargjosla (60 m uz katru pusi no ceļa ass līnijas). 

Ikviens interesents ar jauno noteikumu projektiem var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē: https://www.daba.gov.lv/lv/publiski-apspriezamie-dokumenti. Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs DL “Augstroze” teritorijā esošos zemju īpašniekus par jaunajām normām un zonējumu. Pēc tam noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

DL “Augstroze” atrodas Limbažu novada Umurgas pagastā un Valmieras novada Dikļu pagastā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Liegums izveidots 1977. gadā, lai aizsargātu maz pārveidotus mežu, purvu un ezeru biotopu kompleksus, kā arī retas un apdraudētas putnu sugas. Tāpat teritorija ir nozīmīga atpūtas vieta zosīm migrācijas laikā. Lieguma teritorijas savdabīgās ģeoloģiskās iezīmes, kas raksturīgas Augstrozes paugurvalnim ar morēnu vaļņiem un dauguļiem ar plašiem pārpurvotiem pazeminājumiem un ezeriem, veido vienotu ekoloģisku un ainavisku kompleksu, ko papildina augsta kultūrvēsturisko objektu koncentrācija daļā teritorijas. Kopš 2004. gada aizsargājamā teritorija ir iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000 (kods LV0000110).

Plašāka informācija:
Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vecākā komunikācijas speciāliste
Tālr., e-pasts: 26421296,  
www.daba.gov.lv

Fotogrāfijas autors Nils Sokolovs