Izstrādāti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Valmieras novadā Ramatas pagastā esošajam Ramatas Lielezeram ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi ar mērķi nākotnē pieņemt zinātnē balstītus un pārdomātus lēmumus ilgtspējīgai Ramatas Lielezera un tam piegulošo teritoriju apsaimniekošanai.

Valmieras novadā Ramatas pagastā esošajam Ramatas Lielezeram ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi ar mērķi nākotnē pieņemt zinātnē balstītus un pārdomātus lēmumus ilgtspējīgai Ramatas Lielezera un tam piegulošo teritoriju apsaimniekošanai. 

Zivsaimniecisko izpēti veica SIA “Saldūdeņu risinājumi” 162 hektāru lielajā Ramatas Lielezerā. Izpētes rezultātā tika:

  • iegūti un apkopoti vēsturiskie dati;
  • novērtēta ezera ekoloģiskā kvalitāte, nosakot barības vielu daudzumu ūdenī;
  • veikta zivju resursu izpēte, veicot kontrolzveju, un atbilstoši rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums;
  • iegūtie dati sagatavoti ar detalizētu skaidrojumu;
  • sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi;
  • sniegtas rekomendācijas zivju resursu tālākai apsaimniekošanai.

Pētot zivju populāciju, tika nozvejoti tikai asari. Svarīgi piezīmēt, ka līdaku nozvejas sekmes ar šo metodi (zveja ar tīkliem) ir vājas, kas skaidrojams ar to neaktīvo dzīvesveidu vasaras sezonā. Spriežot pēc vietējo iedzīvotāju novērojumiem, Ramatas Lielezerā ir stabila līdaku populācija.

Pētījuma autori iesaka pašvaldībai turpināt uzlabot makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontroli. Pašreizējā apsaimniekošanas sistēma, kurā Ramatas Lielezera zivju resursu izmantošanu ir regulēta ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem, kopumā uzskatāma par piemērotu. Pētnieku ieskatā arī turpmāk ir iespējams scenārijs, ka ezers netiek aktīvi apsaimniekots, neiejaucoties tā dabīgajos procesos. Tāpat, lai paaugstinātu ezera zivju resursa sociāli ekonomisko vērtību, iespējams veikt zivju resursu papildināšanu ar līdaku mazuļiem.

Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi pieejami šeit.

Noteikumi izstrādāti Valsts zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF01-000003 “Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 840,00 EUR, no tā Valsts zivju fonda finansējums 4 307,00 EUR, bet pašvaldības finansējums 533,00 EUR.