Izstrādāti Ķiruma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Valmieras novada pašvaldība ar mērķi radīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātai, uz Ķiruma ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Ķiruma ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, īstenojusi Valsts zivju fonda projektu Nr. 21-00-S0ZF01-000007 “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ķiruma ezeram”.

Īstenojot projektu,  SIA “Saldūdeņu risinājumi veica zivsamniecisko izpēti Vecates pagastā esošajā, 53,5 ha plašajā, Ķiruma ezerā, kuras ietvaros:

1) iegūti un apkopoti vēsturiskie dati;

2) novērtēta ezera ekoloģiskā kvalitāte, nosakot barības vielu daudzumu ūdenī;

3) veikta zivju resursu izpēte, veicot kontrolzveju, un atbilstoši rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums;

4) piegādāti visi iegūtie dati ar detalizētu skaidrojumu, sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, sniegtas rekomendācijas zivju resursu tālākā apsaimniekošanā.

Izpētes rezultāti liecina, ka kopumā Ķiruma ezera ekoloģiskā kvalitāte vērtējama kā viduvēja, ko galvenokārt ietekmē antropogēnā slodze no apkārtējām lauksaimniecības zemēm, kā arī vēsturiskais piesārņojums.

Pētot zivju sabiedrību, tika nozvejotas zivis no 9 sugām – rauda, līnis, rudulis, plicis, asaris, plaudis, ausleja, karūsa un ķīsis. Makšķernieku lomos konstatētas arī līdakas, bet to skaits vērtējams kā zems. Ūdenstilpē nepietiekamā apjomā sastopami zivsaimnieciski un ekoloģiski nozīmīgie lielie zivju īpatņi.

Pētījuma autori iesaka pašvaldībai izveidot 1 – 2 uzturētas publiskas piekļuves vietas makšķerēšanai no krasta un laivu nolaišanas vietu. Nepieciešams saudzēt līdakas resursu. Pieļaujama zvejas atsākšana, specializējoties karpveidīgo zivju sugu, kuru resurss ir labā stāvoklī (līnis, rauda), ķeršanā. Priekšnoteikums turpmāku apsaimniekošanas pasākumu veikšanai ir pastiprināta kontroles nodrošināšana maluzvejas gadījumu dēļ. Rīkojami sabiedrības iesaistes pasākumi veiksmīgas ezera apsaimniekošanas veikšanai.

Izstrādātie zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi ir būtisks informācijas avots Ķiruma ezera veiksmīga apsaimniekošanas modeļa izveidē, īpaši ņemot vērā, ka vēsturiskie dati par ezera ekoloģisko stāvokli bijuši ļoti skopi.

Projekta kopējās izmaksas ir 2931.83 EUR, tai skaitā Valsts zivju fonda finansējums – 2609.00 EUR, bet pašvaldības finansējums ir 322.83 EUR.