Izstrādās lokālplānojumu jaunas katlu mājas būvniecībai Valmierā

Ausekļa iela 30

2022. gada 29. septembrī Valmieras novada pašvaldības dome nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 003 0201, ar mērķi grozīt Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada) noteikto funkcionālo zonējumu zemes vienības daļai, kas paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecības ieceres realizēšanai, radot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot estētiskas, funkcionālas pilsētvides veidošanu un ilgtspējīgu infrastruktūras, energoefektivitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu pašlaik zemes vienībai Ausekļa ielā 30 ir noteikta funkcionālā zona – Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

Valmieras novada pašvaldība šī gada 13. septembrī saņēma akciju sabiedrības “Valmieras enerģija” iesniegumu, kurā lūgts uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, kas paredzēta jaunas katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras būvniecībai, un radīt priekšnoteikumus tās realizēšanai. “Valmieras enerģija”  papildus norādīja, ka apņemas nodrošināt un pilnā apmērā finansēt lokālplānojuma izstrādi.

Jau šī gada 31. martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai” ar tā grozījumiem, kas apstiprināti ar 28.04.2022., konceptuāli atbalstot jaunas katlu mājas būvniecību zemes vienībā Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, piekrītot zemes vienības sadalīšanai, atdalot zemes gabalu tādā apjomā, kāds nepieciešams katlu mājas un tai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, kā arī konceptuāli atbalstījusi lokālplānojuma izstrādi ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu uz tehniskās apbūves teritoriju atdalāmajai zemes vienības daļai.

Valmieras novada pašvaldības dome lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmu 2015.‒2020. gadam.

Pieņemtais lēmums ir saskaņā arī ar topošo Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022. – 2038. gadam. Tā nosaka, ka Valmieras novada centralizētās siltumapgādes attīstība jāvērš uz centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes un drošības paaugstināšanu, veicot katlumāju modernizāciju un automātisko vadību, tādējādi veicinot arī Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanu. 

Savukārt topošā Valmieras novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam paredz attīstīt siltumsaimniecības infrastruktūru, tostarp paaugstinot esošo centralizēto siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti un veicināt gaisa piesārņojuma emisiju samazināšanos, kā arī veicināt pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem un aprites ekonomiku.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks:

“Jau kopš 2014. gada Valmierā ir notikusi mērķtiecīga pāreja uz vietēja kurināmo siltumenerģijas ražošanā. 2015. gadā tika atklāta pirmā šķeldas katlumāja – Pārgaujā, savukārt 2020. gadā darbu sāka otra šķeldas katlumāja – Gaujas labajā krastā. Pašlaik AS “Valmieras Enerģija” katlumājas nodrošina 82,8% pilsētas siltumapgādei nepieciešamā siltuma un 90% siltumenerģijas saražo, kurinot šķeldu. No AS “Valmieras piens” tiek pirkti 15,7% nepieciešamās siltumenerģijas, bet vēl 1,5% – no SIA “ITA Ltd”. Tā kā AS “Valmieras piens” katlumāja izmanto dabasgāzi, kurai ir vairākkārt pieaugusi cena, tas būtiski ietekmē kopējo siltumenerģijas tarifu Valmierā. Lai nākotnē varētu nodrošināties pret dabasgāzes cenu svārstību ietekmi uz siltumenerģijas tarifu un noslēgtu pāreju uz vietējo kurināmo, ir nepieciešams būvēt trešo šķeldas katlumāju pilsētā. Plānots, ka tā sāks darbu 2024. gadā.”