Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zemes vienības daļa 2 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā

Zemes vienības daļa 2 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 2 ha platībā ”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 120,00 EUR  (60,00 EUR par 1 ha) bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 28. martam, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9684 001 0115Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads2,62,0

Zemes vienības robežu shēma

zemes vienības “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 001 0115 iznomājamā platība 2 ha  platībā