Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zemes vienība 6720 m2 platībā, Liepu 11, Mazsalacā

Zemes vienība 6720 m2 platībā, Liepu 11, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 6720 m2 platībā, Liepu 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums Nr.9611 003 1501, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 47 (četrdesmit septiņi) EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 28. martam, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9611 003 1501Liepu iela 11, Mazsalaca, Valmieras novads6720 m26720 m2

Zemes vienības robežu shēma

zemes vienības Liepu iela 11, Mazsalaca, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9611 003 1501 iznomājamā platība 6720 mplatībā