Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Transportlīdzeklis “MITSUBISHI L200”

Transportlīdzeklis “MITSUBISHI L200”

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim “MITSUBISHI L200” (valsts reģistrācijas numurs HN 7877).

Sākumcena – 1322,31 euro, solis – 75.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 132,23 euro.

Samaksa par pirkumu veicama 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 18.03.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.04.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.03.2024. plkst.13.00 līdz 28.03.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 132,33 euro (viens simts trīsdesmit divi euro 33 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “MITSUBISHI L200 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29450770. 

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu