Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Traktors “MTZ-80L”

Traktors “MTZ-80L”

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli traktoram “MTZ-80L” (valsts reģistrācijas numurs T1640LB).

Sākumcena – 1900,83 EUR, solis – 75.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 190,08 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 25.03.2024. plkst.13.:00 un noslēdzas 15.04.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 25.03.2024. plkst.13.00 līdz 04.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 190,08 euro (viens simts deviņdesmit  euro 08 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “MTZ-80L izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25662217

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu