Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Elektroniskā izsole īpašumam “Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pagastā

Elektroniskā izsole īpašumam “Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 008 0273, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0273, 1622 m2.

Sākumcena – 500.00 EUR, solis – 75.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 50.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 14.03.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.02.2024. plkst.13.00 līdz 04.03.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 50.00 euro (piecdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Ridēnu šķūnis”, Kocēni izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: