Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Elektroniskā izsole īpašumam “Purgaiļi”, Lizdēnos, Rencēnu pagastā

Elektroniskā izsole īpašumam “Purgaiļi”, Lizdēnos, Rencēnu pagastā

Purgaiļi, Lizdēni

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Purgaiļi”, Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9678 005 0132, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9678 005 0132 0,5566 ha platībā, un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9678 005 0132 001, 9678 005 0132 002, 9678 005 0132 003 un 9678 005 0132 005.

Sākumcena – 5200.00 EUR, solis – 100.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 520.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.02.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 14.03.2024. plkst.13.00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.02.2024. plkst.13.00 līdz 04.03.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 520.00 euro (pieci simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Purgaiļi”, Lizdēnos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: