Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Veckošas”, Vaidavas pagasts

Nekustamais īpašums “Veckošas”, Vaidavas pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Veckošas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9688 006 0101, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9688 006 0101 1080 m2 platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9688 006 0101 001.

Sākumcena – 300.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 30.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 21.03.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 22.04.2024. plkst.13.00.Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.03.2024. plkst.13.00 līdz 10.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 30.00 euro (trīsdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Veckošas izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par novērtēšanu