Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā

Nekustamais īpašums “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Tožas 10”-6, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9664 900 0578, kas sastāv no vienistabas ar kopējo platību 27,20 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9664 002 0026 004 006), 272/1784 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 96640020026004.

Sākumcena – 300.00 euro, solis – 20.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 30.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Tožas 10”-6 izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 29218297, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu