Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Severi”, Dakstos, Ēveles pagastā

Nekustamais īpašums “Severi”, Dakstos, Ēveles pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Severi”, Dakstos, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9454 002 0102, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 002 0102 3044 m2 platībā.

Sākumcena – 1300.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 130.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.06.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.07.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.06.2024. plkst.13.00 līdz 25.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 130.00 EUR (viens simts trīsdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Severi, Dakstos izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu