Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Senči”-10, Burtnieku pagastā

Nekustamais īpašums “Senči”-10, Burtnieku pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Senči”-10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9648 900 0202, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 41,70 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9648 010 0060 002 010), 417/5529 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9648 010 006 0002), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9648 010 006 0003), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9648 010 006 0004), saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 9648 010 006 0005), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 9648 010 006 0006) un zemes (kadastra apzīmējums 9648 010 0060).

Sākumcena – 2200.00 EUR, solis – 50.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.06.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.07.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.06.2024. plkst.13.00 līdz 25.06.2024. plkst. 23.:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220.00 EUR (divi simti divdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Senči”-10, Burtnieku pagastā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese:

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu