Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Rubeņi”, Brenguļu pagastā

Nekustamais īpašums “Rubeņi”, Brenguļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Rubeņi”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9646 006 0115, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0115 12,31 ha platībā.

Sākumcena – 72 100.00 euro, solis – 200.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 7210.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 7210,00 (septiņi tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Rubeņi”, Brenguļu pagasts izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu