Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Parkmaļi 1” – 3, Mazsalacas pagastā

Nekustamais īpašums “Parkmaļi 1” – 3, Mazsalacas pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Parkmaļi 1” – 3, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9631 900 0137, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 49,70 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9631 002 0020 001 003), 497/2427 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 96310020020001, 96310020020002, 96310020020004, un 497/2427 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9631 002 0020.

Sākumcena – 3300.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 330.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 330,00 (trīs simts trīsdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Parkmaļi 1” – 3, Mazsalacas pagasts izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu