Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Mūrmuižas iela 26A, Valmierā

Nekustamais īpašums Mūrmuižas iela 26A, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Mūrmuižas iela 26A, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 96010150066, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96010150060 4483 m2.

Sākumcena – 47400.00 euro, solis – 200.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 4740.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 4740,00 (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Mūrmuižas iela 26A, Valmierā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu