Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Miera iela 8 – 4, Sedā

Nekustamais īpašums Miera iela 8 – 4, Sedā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Miera iela 8 – 4, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0289, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 50,0 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9413 001 0134 001 004), 500/10562 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 94130010134001) un 500/10562 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 94130010134.

Sākumcena – 2200.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 220.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.07.2024. plkst.13.00 līdz 29.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 220,00 (divi simti divdemit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Miera iela 8 – 4, Sedā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu