Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Nekustamais īpašums Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Miera iela 3-25, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0292, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 85,30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9696 001 0095 001 025), 853/25021 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 9696 001 0095 001, un 853/25021 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9696 001 0095.

Sākumcena – 20900.00 euro, solis – 100.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2090.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 02.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 01.08.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.07.2024. plkst.13.00 līdz 22.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2090,00 (divi tūkstoši deviņdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Miera iela 3 -25, Zilaiskalns izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 29218297, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu