Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Miera iela 15 – 3, Strenčos

Nekustamais īpašums Miera iela 15 – 3, Strenčos

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Miera iela 15 – 3, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra numurs 9417 900 0157, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 33,80 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9417 001 2705 001 003), 338/2173 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 94170012705001, 94170012705002, 94170012705003 un 338/2173 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 94170012705.

Sākumcena – 800.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 80.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 09.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 08.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.07.2024. plkst.13.00 līdz 29.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 80,00 (astoņdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Miera iela 15 – 3, Strenči izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu