Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Mežsētas” – 3, Skaņkalnes pagastā

Nekustamais īpašums “Mežsētas” – 3, Skaņkalnes pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežsētas” – 3, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9684 900 0087, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9684 001 0135 001 003 74,90 m2 platībā un 749/2609 kopīpašuma domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 96840010135001, 96840010135002, 96840010135003, 96840010135004, 96840010135005 un 96840010135006, un 749/2609 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 96840010135.

Sākumcena – 1000.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 100.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 100,00 (viens simts euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “ “Mežsētas” – 3, Skaņkalnes pagasts izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu