Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Meža iela 4, Seda

Nekustamais īpašums Meža iela 4, Seda

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Meža iela 4, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 001 0106, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0106 5008 m2 platībā, ēkām ar kadastra apzīmējumu 9413 001 0106 001, 9413 001 0106 002 un 9413 001 0106 003.

Sākumcena – 31500.00 EUR, solis – 100.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 3150.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.06.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.07.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.06.2024. plkst.13.00 līdz 25.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 3150.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Meža iela 4, Sedā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt Aleksejam Jefimovam, tālrunis 64715666. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu