Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Meža iela 2A – 26, Valmierā

Nekustamais īpašums Meža iela 2A – 26, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Meža iela 2A – 26, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 900 8309, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 33 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9601 011 0810 001 026), 3380/325705 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 9601 011 0810 001 un 3380/325705 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9601 011 0810.

Sākumcena – 25 200.00 euro, solis – 150.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 2520.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 22.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.07.2024. plkst.13.00 līdz 12.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2520,00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Meža iela 2A – 26, Valmierā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu