Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Melnpēteri” – 2, Mazsalacas pagastā

Nekustamais īpašums “Melnpēteri” – 2, Mazsalacas pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Melnpēteri” – 2, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9631 900 0139, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 14,0 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9631 003 0102 001 002), 140/1587 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 96310030102001, 140/1587 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 96310030102002, un 140/1587 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 96310030102.

Sākumcena – 500.00 euro, solis – 25.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 50.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Melnpēteri” – 2, Mazsalacas izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu