Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Lejasblāķi”, Mazsalacas pagastā

Nekustamais īpašums “Lejasblāķi”, Mazsalacas pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Lejasblāķi”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9631 004 0045, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9631 004 0045 8084 m2 platībā, un ēkām ar kadastra apzīmējumu 9631 004 0045 004, 9631 004 0045 005 un 9631 004 0045 006.

Sākumcena – 5700.00 euro, solis – 100.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 570.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 570,00 (pieci simti septiņdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Lejasblāķi”, Mazsalacas izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu