Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Krustuļi”, Jērcēnu pagastā

Nekustamais īpašums “Krustuļi”, Jērcēnu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Krustuļi”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9462 002 0179, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0179 1,1 ha platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0179 001.

Sākumcena – 10500.00 EUR, solis – 100.00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 1050.00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.06.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.07.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.06.2024. plkst.13.00 līdz 25.06.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1050.00 EUR(viens tūkstotis piecdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Krustuļi, Jērcēnu pagastā izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu