Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Kauguru skola, Kauguru pagastā

Nekustamais īpašums Kauguru skola, Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Kauguru skola, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

  • Izsoles objekts – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 005 0023 daļa, 9,18 ha platībā.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 690,00 EUR bez PVN.
  •  Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods 0101/
  • Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 12.augustam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 14.augustā plkst.10.30, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2024.gada 12.augustam plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure, tālr. 64233423, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Izsoles objekta robežu skice

Pieteikums izsolei

Zemes nomas līguma projekts