Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Nekustamais īpašums Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Imanta iela 9-6, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9696 900 0289, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 56,20 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9696 001 0096 001 006), 5620/166640 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9696 001 0096 001), 5620/166640 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9696 001 0096.

Sākumcena – 14 600.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 1460.00 euro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 02.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 01.08.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.07.2024. plkst.13.00 līdz 22.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1460,00 (Viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Imanta iela 9-6, Zilaiskalns izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.Par nekustamā īpašuma apskati un izsoles norisi zvanīt 29218297, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu