Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā

Nekustamais īpašums “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Dēkas”-2, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9644 900 0106, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 45,90 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9644 002 0074 001 002), 459/1720 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 96440020074001, 96440020074002, 96440020074003 un 459/1720 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 96440020074.

Sākumcena – 1600.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 160.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 160,00 (viens simts sešdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Dēkas”-2, Bērzaines izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu