Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Celmiņi”, Sēļu pagastā

Nekustamais īpašums “Celmiņi”, Sēļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Celmiņi, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas trešo mutisko nomas tiesību izsoli.

  • Izsoles objekts – daļa zemes vienības “Celmiņi”, Sēļu pagasts, Valmieras novads ar kadastra apzīmējumu 9682 002 0057, iznomājamā platība 2 ha platībā.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 80,00 EUR bez PVN. Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība /kods0101/
  • Izsoles objekta nomas termiņš – seši gadi.
  • Izsoles veids – trešā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 12.augustam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē Pērnavas iela 4, Mazsalacā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 14.augustā plkst.10.45 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2024. gada 12.augustam plkst. 17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālr. 64207845, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi                                      

Izsoles objekta robežu skice

Pieteikums izsolei

Zemes nomas līguma projekts