Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Budenbroki” – 4, Dikļu pagastā

Nekustamais īpašums “Budenbroki” – 4, Dikļu pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Budenbroki” – 4, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9652 900 0157, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 30,40 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9652 002 0070 001 004), 304/3481 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 96520020070001, 96520020070002, 96520020070003, 96520020070004, 96520020070005 un 304/3481 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9652 002 0070.

Sākumcena – 700.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 70.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Budenbroki” – 4, Dikļu izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu