Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā

Nekustamais īpašums Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9611 001 2001, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9611 001 2001 2874 m2 platībā un ēkām ar kadastra apzīmējumu 9611 001 2001 001, 9611 001 2001 002.

Sākumcena – 12000.00 euro, solis – 100.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 1200.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 22.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.07.2024. plkst.13.00 līdz 12.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1200,00 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Brīvības bulvāris 4, Mazsalacā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu