Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Bez adreses”, Ēveles pagasts

Nekustamais īpašums “Bez adreses”, Ēveles pagasts

Papildināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības kadastra apzīmējums 9454 001 0091, platības 2,8 ha (turpmāk – Nomas objekts), 10.04.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Ēveles pagasta zemnieku saimniecība Robežnieki, reģistrācijas Nr.44101037658, ar nosolīto augstāko Nomas objekta nomas maksu gadā 152,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma zemes vienības “Bez adreses”, Ēveles pagasts, Valmieras novads, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Ēveles pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 9454 007 0404, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9454 001 0091, 2,8 ha platībā, turpmāk tekstā – izsoles objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam tiek noteikta 112,00 EUR (viens simts divpadsmit euro, 00 centi).
  • Izsoles solis izsoles objektam – EUR 20,00 (divdesmit euro, nulle centi).
  • Nomas objektu izmantošanas mērķis – lauku zemju teritorija, lauksaimniecības zeme.
  • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentam jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR (piecdesmit euro, nulle centi) apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2024.gada 8.aprīlim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz .

Izsole notiks 2024.gada 10.aprīlī plkst.9.45 Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas pirmā stāva zālē.. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālists Raivo Kužums, tālrunis +371 22016115, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Zemes robežu skice

Zemes nomas līguma projekts

Pieteikums dalībai izsolē