Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums Bērzu iela 2 – 19, Skaņkalnē

Nekustamais īpašums Bērzu iela 2 – 19, Skaņkalnē

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Bērzu iela 2 – 19, Skaņkalne, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9684 900 0075, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 73,20 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9684 002 0259 001 019), 732/13770 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 9684 002 0259 001, un 732/13770 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9684 002 0259.

Sākumcena – 8700.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 870.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 05.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.07.2024. plkst.13.00 līdz 25.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 870,00 (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Bērzu iela 2 – 19, Skaņkalne izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu