Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvelē

Nekustamais īpašums “Alejas”, Ēvelē

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Alejas”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9454 007 0443, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0426 1,5959 ha platībā, un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9454 007 0246 001 un 9454 007 0246 002.

Sākumcena – 17840.00 euro, solis – 200.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 1784.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1784,00 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit četri euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Alejas”, Ēvelē pagasts izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu