Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Ābeles”-8, Bērzaines pagastā

Nekustamais īpašums “Ābeles”-8, Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Ābeles”- 8, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9644 900 0105, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 62,60 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9644 004 0096 001 008), 591/5534 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9644 004 0096 001), 591/5534 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 9644 004 0096 002) un 591/5534 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējums 9644 004 0096.

Sākumcena – 6300.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 630.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 03.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 02.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.07.2024. plkst.13.00 līdz 23.07.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 630,00 (seši simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi ““Ābeles”- 8, Bērzaines izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieņemšanas – nodošanas akts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu