Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamais īpašums “Ābeles” – 2, Bērzaines pagastā

Nekustamais īpašums “Ābeles” – 2, Bērzaines pagastā

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Ābeles” – 2, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9644 900 0107, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 82.1 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9644 004 0096 001 002), 786/5534 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 9644 004 0096 001, 9644 004 0096 002 un 786/5534 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9644 004 0096.

Sākumcena – 960.00 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 96.00 euro. Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 23.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 22.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.07.2024. plkst.13.00 līdz 12.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 96,00 (deviņdesmit seši euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Ābeles” – 2, Bērzaines pagastā izsoles nodrošinājums”. Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamā īpašuma izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Atskaite par īpašuma novērtēšanu