Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma “Rasiņas”, Bērzaines pagastā, sastāvā esošās zemes vienības noma

Nekustamā īpašuma “Rasiņas”, Bērzaines pagastā, sastāvā esošās zemes vienības noma

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – nekustamā īpašuma “Rasiņas”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību.

  • Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9644 004 0143, platība 3,43 ha.
  • Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 223,00 EUR bez PVN.
  • Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.
  • Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
  • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
  • Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 17.jūnijam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 19.jūnijā plkst. 10.15 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

Izsoles rīkotājam līdz 2024. gada 17.jūnijam plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

  1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
  2. Izsoles objekta robežu skice;
  3. Pieteikums izsolei;
  4. Zemes nomas līguma projekts.