Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, zemes vienības daļa

Nekustamā īpašuma “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, zemes vienības daļa

Papildināts 11.04.2024. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības kadastra apzīmējums 9694 002 0305, platības 2,38 ha (turpmāk – Nomas objekts), 10.04.2024. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Vilpulkas pagasta A.Pogudas zemnieku saimniecība “JAUNANDRIŅI”, reģistrācijas Nr.44101031655, ar nosolīto augstāko Nomas objekta nomas maksu gadā 285,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Malvīnes”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības daļas ceturto mutisko nomas tiesību izsoli.

 • Izsoles objekts – zemes vienības daļa 2,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0305.
 • Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena (nomas maksa vienam gadam) ir samazināta līdz 20% un noteikta 265,00 EUR bez PVN.
 • Izsoles solis objektam – 20,00 EUR.
 • Nomas objekta izmantošanas veids – lauksaimniecības vajadzībām.
 • Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 • Izsoles veids – ceturtā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 20,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 8.aprīlim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Rūjienas apvienības pārvaldē Raiņa ielā 3, Rūjienā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 10.aprīlī plkst.10.00 Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmā stāva zālē. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Izsoles uzvarētājs, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 144,00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile, tālrunis +371 64216046, e-pasts: 

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

 1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
 2. Zemes vienības robežu skice;
 3. Pieteikums izsolei;
 4. Zemes nomas līguma projekts.