Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, ēkas daļa 131,7 m2 platībā

Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, ēkas daļa 131,7 m2 platībā

Papildināts 12.07.2024.. Izsole noslēgusies

Nomas tiesību izsoles rezultāts: Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra numurs 9664 008 0354, kas sastāv no ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0243 004, telpu daļas ar kopējo platību 131,7 m2 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0354 daļas ar platību 506,5 m2 (1317/2660 domājamā daļa no zemes vienības kopplatības 1023 m2) (turpmāk – Izsoles objekts) otrās nomas tiesību izsoles 13.03.2024. uzvarētājs ir SIA “Linden brothers”, reģistrācijas Nr.40203376652, ar nosolīto augstāko Nomas objekta nomas maksu 1,00 euro par 1 m2 telpas platību mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās ēkas daļas (131,70 m2) un zemes vienības daļas otro mutisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts: ēkas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0243 004 daļa, platība 131,7 m2  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0354 daļa, platība 506,5 m2, (turpmāk – izsoles objekts), kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).

 • Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta – 0,90 EUR/m2 (nulle euro, 90 centi) par vienu ēkas m2 (bez PVN).
 • Izsoles solis izsoles objektam – 0,10 EUR.
 • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbība (ražošana, pakalpojumu sniegšana).
 • Nomas termiņš – 12 gadi.
 • Izsoles veids – otrā Izsoles objekta nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 160,00 EUR apmērā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 8.jūlijam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2024.gada 10.jūlijā plkst.10.45, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, administrācijas ēkas 1.stāva zālē. Izsoles rīkotājam līdz 2024. gada 8.jūlijam plkst.17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis +371 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

 1. Nomas tiesību izsoles noteikumi;
 2. Izsoles objekta zemes robežu plāns;
 3. Izsoles objekta telpu plāni;
 4. Pieteikums izsolei;
 5. Nekustamā īpašuma nomas līguma projekts.