Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Mikroautobuss “IVECO DAILY 50”

Mikroautobuss “IVECO DAILY 50”

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli mikroautobusa “IVECO DAILY 50” (valsts reģistrācijas numurs HF 9074).

Sākumcena – 1818,18 euro, solis – 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 181,82 euro.

Samaksa par pirkumu veicama 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 25.03.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 15.04.2024. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 25.03.2024. plkst.13.00 līdz 04.04.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 181,82 euro (viens simts astoņdesmit viens euro 82 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “IVECO DAILY 50 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: .

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25662217. 

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Akts par nodošanu – pieņemšanu

Atskaite par novērtēšanu