Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Lauksaimniecības zeme 1,06 ha platībā Kauguru pagastā

Lauksaimniecības zeme 1,06 ha platībā Kauguru pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,06 ha platībā ”Mežsarga zeme”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 74.20 EUR  (70.00 EUR par 1 ha) bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90.00 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024.gada 13.jūnijam, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldē, “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Vita Laure, tālrunis: 64233423, e-pasts: 

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9662 002 0618“Mežsarga zeme”, Kauguru pagasts, Valmieras novads1,11,06

Zemes vienības “Mežsarga zeme” daļa, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9662 002 0618, iznomājamā platība 1,06 ha platībā.