Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Izcērtamā koksne meža platībās “Pļavas”, “Skadaru grants karjers”

Izcērtamā koksne meža platībās “Pļavas”, “Skadaru grants karjers”

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352.kvartāla 4, nogabals: platība – 1,76 ha; cirtes veids – kailcirte; izcērtamo koku skaits – 642 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 182,87m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352.kvartāla 7, nogabals: platība – 0,87 ha; cirtes veids – izlases cirte; izcērtamo koku skaits – 114 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 27,25 m3;
  • “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 352.kvartāla 2. nogabals, platība – 1,23 ha; cirtes veids – izlases cirte; izcērtamo koku skaits – 231 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 46,72 m3
  • “Skadaru grants karjera”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, 581.kvartāla 4. nogabals; platība – 0,91 ha; cirtes veids – sanitārā cirte; izcērtamo koku skaits – 581 gab.; pārdodamās koksnes daudzums – 163,07 m3

Sākumcena – 16591,81 euro, solis – 150,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 1659,18 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 24.07.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 13.08.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.07.2024. plkst.13.00 līdz 03.08.2024. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2053,28 euro (divi tūkstoši piecdesmit trīs euro 28 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Pļavas”, “Skadaru grants karjera”, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: .

Ar izsoles noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts